آزمایشگاه فرافن گاز تهران در سال 1389 با هدف بازرسی و آزمون سیلندرها تاسیس و در همان سال موفق به اخذ گواهی استاندارد برای آزمون دوره ای سیلندر های بدون درز طبق استاندارد ISIRI 6792 شد. در سال 1394 آزمایشگاه فرافن گاز تهران به دو بخش فیزیکی و شیمیایی تقسیم شد. این امر به دلیل فعالیت تخصصی درزمینه های بازرسی و آزمون سیلندر و آنالیز گازهای ترکیبی و گاز های خالص بود. در آبان ماه همان سال از مرکز تایید صلاحیت ایران ممیزی استاندارد ISO 17025  را صورت داد و در اردیبهشت 1395 آزمایشگاه فرافن موفق به کسب گواهی تائید صلاحیت آزمایشگاه به شماره ی NACI/LAB/820 شد.

همچنین در این مدت این آزمایشگاه به عضویت اجتماعات گوناگون از جمله شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، انجمن گازهای فشرده و همچنین انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران درآمده است.