اساس کار آنالایزر اکسیژن مورد استفاده درآزمایشگاه فرافن گاز، روش الکتروشیمیایی می‌باشد که مدل آن OMD-580 است. مکانیزم الکتروشیمیایی به این صورت است که با عبور اکسیژن از طریق یک دیافراگم درون یک محلول الکترولیت که آند( فلز پایه) و کاتد آن (فلز نجیب) در مجاورت یکدیگر قراردارند، جریانی معادل با مقدار اکسیژن حل‌شده تولید ‌می‌شود.

شماتیک آنالیزر اکسیژن با مکانیزم الکتروشیمیایی

شماتیک آنالیزر اکسیژن با مکانیزم الکتروشیمیایی

نمونه آنالیز گاز های ترکیبی با آنالایزر اکسیژن

آنالیز گاز ترکیبی با آنالایزر اکسیژن