استاندارد رنگ سیلندر
دستورالعمل کار با سیلندرهای گاز اکسیدکننده
استاندارد رنگ سیلندر در محیط های صنعتی
استاندارد رنگ سیلندر در محیط های پزشکی
جدول شیر سیلندر بر اساس استاندارد BS341
جدول مقایسه شیر سیلندر
جدول شیر سیلندر براساس استاندارد DIN477
جدول مقایسه شیر سیلندرجدول شیر سیلندر براساس استاندارد CGA
جدول شیر سیلندر بر اساس استاندارد NEN3268
جدول شیر سیلندر بر اساس استاندارد MIE
جدول شیر سیلندر براساس استاندارد UNI
جدول شیر سیلندر براساس NF-E-29-650