برگزاری مانور یکی از راه های موثر در آموزش کارکنان در مقابله با حوادث می باشد. شرکت فرافن گاز تهران نیز با برگزاری مانور انتشار گاز سمی و آتش نشانی سعی در ارتقا دانش و آگاهی کارکنان خود در مقابله با حوادث و خطرات دارد. سناریو این مانور شامل انتشار گاز سمی در محیط بسته و همچنین مهار آتش سوزی با استفاده از کپسول گاز آتش نشانی می باشد.