برای شناسایی محتوای سیلندرهای گاز تحت فشار یا کپسول های گاز می‌توان از روش هایی از جمله برچسب گذاری بهره برد.
کدگذاری رنگ کپسول گاز نیز می تواند بعنوان روش دوم نمایانگر گاز درون کپسول گاز باشد. به این منظور استاندارد BS EN 1089-3 در کشورهای اروپایی در حال اجراست. همچنین سازمان ملی استاندارد ایران در سال 2011 استاندارد ISIRI712 را تهیه و تدوین نموده است که ترجمه ی استاندارد اروپایی فوق الذکر است.
دامنه کاربرد این استانداردها، کپسول های حاوی گازهای صنعتی، تنفسی، پزشکی و … به استثنای کپسول های حاوی گازهای مایع (LPG)، تبریدی، خاموش کننده های آتش و مجموعه های کپسول ها می باشد.
رنگ کپسول گاز می بایست در شانه ی آن اعمال شود و محدودیت هایی که برای رنگ بدنه وجود دارد، شامل موارد زیر است:
1-بدنه ی هیچ کپسول صنعتی نباید به رنگ سفید باشد. کپسول های با مصارف پزشکی و تنفسی با اعمال رنگ سفید روی بدنه ی آن ها از کپسول های صنعتی متمایز می شوند.
2-بدنه ی کپسول گاز نباید به طوری رنگ آمیزی شود که موجب ایجاد خطا در تشخیص خطر یا نوع گاز درون کپسول گاز شود.
برای مثال رنگ سبز روشن در این استاندارد خاصیت خنثی بودن گاز را تعبیر می کند و بهتر است برای بدنه کپسول گازی که حاوی گاز آتش گیر یا سمی و خورنده است استفاده نشود.
در همین راستا فرافن گاز تهران تمامی کپسول های خود را برمبنای استاندارد رنگ آمیزی می نماید. همچنین کار شات بلاست و رنگ آمیزی کپسول های مشتریان را نیز مطابق با خواست آن ها پذیرا می باشد. در جدول زیر مقایسه ی رنگ کپسول های برخی شرکت های بزرگ اروپایی و رنگ هایی که در ایران معمول است نمایش داده شده است.

استاندارد رنگ سیلندر در محیط های پزشکی
استاندارد رنگ سیلندر در محیط های صنعتی