هیدروژن یک منبع انرژی سازگار با محیط زیست می باشد. همچنین یک واسط مناسب برای ذخیره انرژی از منابع تجدیدپذیر مانند باد و نور خورشید می باشد. باتوجه به اینکه باد همیشه در حال وزیدن نمی باشد و در هنگام وزیدن نیز سرعت ثابتی ندارد و همچنین خورشید فقط در طول روز می تابد و بهترین فصل تابش آن تابستان می باشد، بنابراین دردسترس بودن انرژی این منابع به روش های ذخیره سازی آن هابستگی دارد. و در اینجاست که می توان از هیدروژن کمک گرفت زیرا انرژی حاصل از باد و نور خورشید را می توان برای الکترولیز آب استفاده کرد. هیدروژن می تواند فشرده و یا مایع شود و تا زمانی که لازم باشد ذخیره شود. درهنگام نیاز به انرژی می توان هیدروژن را سوزاند تا گرما و برق ایجاد کند یا توسط سلول های سوختی به طور مستقیم به برق تبدیل شود. اولین نیروگاه های هیبریدی که توانایی استفاده از انرژی باد و هیدروژن را برای ایجاد و ذخیره انرژی دارند در حال آزمایش می باشند.

برگرفته از: fascinating-gases