استفاده از گاز آرگون در پنجره دو جداره

امروزه تقريباً تمامي انواع پنجره upvc از نوع دو جداره تهيه مي شوند. دليل استفاده از پنجره دو جداره، عايق بندي مناسب صدايي و گرمايي است. معمولاً بين شيشه هاي پنجره دو جداره از گازي پر مي شود كه رسانايي حرارتي بسیار كمي داشته باشد. هواي معمولي داراي رسانايي حرارتي بسيار پايين است اما ...